The number of found languages is 14

Fakafutuna
Fang
Fang estuary
Faroese
Farsi
Fiji
Filipino
Finnish
Fon
Foulfouldé
Francique Mosellan
French
Friesian
Friulian

Back